GDPR

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost A care a.s., IČO: 250 85 484, se sídlem Nikoly Vapcarova 3274/2, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16375, https://www.acare.cz/cs/, e-mail.: health@acare.cz (dále jen „Správce“), tímto informuje své zákazníky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) o způsobu a rozsahu zpracovávání jejich osobních údajů. Toto poučení se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů zákazníků Správce.

Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků, které získal v souladu s platnými právními předpisy a tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.

Rozsah a způsob zpracovávání osobních údajů

Přihlášení na personální školení Správce

Zde Správci poskytujete tyto osobní údaje:

 • identifikační údaje zákazníka (např. jméno a příjmení)
 • údaje nezbytné k identifikaci zdravotnického pracovníka či podobného pracovníka, který je oprávněn k poskytování zdravotních či obdobných služeb
 • údaje pro doručení přihlášky a údajů týkajících se školení (např. e-mail, telefon)
 • identifikační číslo

Tyto osobní údaje slouží k přihlášení zákazníka na personální školení Správce a bez těchto údajů není možné poskytnout školení a realizovat jej. V případě přihlášky na školení budou tyto údaje zpracovávány po dobu vyžadovanou zákonem č. 536/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o účetnictví“). V případě registrace budou tyto údaje zpracovávány po celou dobu Vaší registrace a po skončení registrace též po dobu vyžadovanou Zákonem o účetnictví.

Beru na vědomí, že poskytnutí mých osobních údajů je nutné pro výše uvedené účely, a že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je článek 6 odst. 1. písm. b) GDPR.

Zasílání obchodních sdělení, marketing

Zde Správce zpracovává především tyto osobní údaje:

 • e-mailová adresa zákazníka
 • telefonní číslo
 • historie objednávek

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce, který spočívá v přímém marketingu. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu Vaší registrace, nejméně po dobu 3 (tří) let od provedení posledního přihlášení na školení.

Pro případ jakéhokoliv právního sporu mezi Správcem a zákazníkem je Správce oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje zákazníka i jakékoliv osobní údaje, které Správce o zákazníkovi shromáždí, za účelem úspěšného vedení případného právního sporu. Veškeré takto získané osobní údaje zákazníka budou v případě právního sporu poskytnuty právním zástupcům Správce.

Práva subjektů údajů (zákazníků školení)

Zákazník bere na vědomí, že podle GDPR má právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje Správce zpracovává
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, pokud ovšem jiný právní předpis nevyžaduje uchovávání těchto údajů
 • v případě, že je zpracovávání osobních údajů založeno na uděleném souhlasu, má zákazník právo takový souhlas kdykoliv odvolat (prostřednictvím e-mailové adresy: health@acare.cz)
 • v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce, má zákazník právo vznést námitku proti takovému zpracovávání, Správce tyto osobní údaje pak dále nebude zpracovávat
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz

Osobní údaje zákazníka nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu článku 13 odst. 1 písm. f) GDPR.

Ostatní informace

Správce informuje své zákazníky, že v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v článku 22 GDPR.

V případě, že budu mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžu se kdykoliv obrátit na Správce, konkrétně na zodpovědnou osobu, kterou je - Bc. Marie Brejchová, MBA, na tomto čísle a této adrese: tel. + 420 725 300 200, e-mail: marie.brejchova@acare.cz.

Souhlas se soubory cookies k přečtení ZDE

Filozofie společnosti A care a.s.

Filosofií společnosti A care a.s. je, být jedničkou ve všech oborech své činnosti, poskytováním nejkvalitnějších služeb, servisu, sledováním výzkumu, nejmodernějších medicínských postupů a objevů. Jsme společností, která je nositelem mnoha inovací, a která jako první přináší na trh mnohé z toho, o čem se teprve zítra povedou odborné diskuse. Chceme být těmi, kteří ruší stereotyp a pomáhají uplatňovat veškerý potenciál zdravotníků.

Chceme být společností, která neprodává jen výrobky, ale pomáhá zdravotníkům uplatňovat moderní technologie v jejich každodenní praxi tím, že nacházíme a nabízíme ucelená systémová řešení. Vedení společnosti garantuje plnění požadavků legislativy, účinnosti a neustálé zlepšování systému managementu kvality.

 • Kvalitní služby
 • Managementu kvality
 • Moderní metody
 • Moderní technologie
 • Systémová řešení
 • Vysoká odbornost
Četl jsem a souhlasím.
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování svých služeb (návštěvnost webu a statistiky). Přečtěte si prosím podmínky souhlasu s používáním těchto souborů na tomto webu a můžete se dobrovolně rozhodnout. Podmínky souhlasu ZDE.